Türkiyenin en gelişmiş ilan sistemi burdaara.com sitesine hoşgeldiniz,Sitemize ücretsiz üye olarak istediğiniz kategoride ilan verebilirsiniz,
Destek    Blog    info@burdaara.com     0555 974 67 68

Er-ni bazalt küptas madencilik Diyarbakir

12 TL
Türkiye-DİYARBAKIR-ERGANİ-
İlan No
3706
İlan Tarihi
25 Ekim 2020
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
Eğitim Durumu
Lisa
Dil
Gerek Yok
Bilgisayar Bilgisi
İyi
Ofis Programları
Hepsi
İş Tecrübesi
Olsun
Askerlik Durumu
Yapmış
Referans İstenir mi ?
Evet
Maaş Ödemesi
Bankadan
Sosyal İmkanlar
SGK Sigorta
Erni_bazalt, Madencilik, Diyarbak?r
Üyelik Tarihi: 25 Ekim 2020
Çevrimiçi
Bireysel Üye

17 Kişi Tarafından Görüntülendi.

İlan Açıklaması

ERN?, GRAN?T, PEYZAJ,KÜPTA?, BAZALT KÜPTA?, UYGULAMA, Çal??malar?,, Türkiye, çevre,düzenleme,peyzaj, Granit, küpta?,:05385434855,Adilcevaz.bitlis.ilcesi

Uludere ahlat Bitlis, Granit küpta? bazalt küpta?,Düz, istinat ,duvar?,

Desenli ,istinat ,duvar?,

Harita. istinat, duvar?

Ta? ,evler, duvar?

S?ral? ,duvar?,

Moloz, duvar,Degerli web site ziyaretçilerimiz hep merak ettiginiz bir konuyla sizi bugun bunla ayd?nlatacam. Bilindigi gibi yeni ba?layan projeler için hep merak edilerek 1 ton granit küp ta? ?ndan kaç m2 yer kaplar diye hep kar??la?t?g?m ve ar?yan mu?terilerimize buradan hem kolayl?k olsun hem kimseye minet etmeden bu sayfadan yararlana bilirisiniz. Granit Küp Ta? Teknik Özellikleri

Granit küp ta? içyap?s?nda %30 – 60 oranlar?nda alkali feldispat, ortalama olarak %35 oranda mika, %10-35 aras?nda koyu renkli mineraller ve %10 – 40 oranlar? aral???nda kuvars bulunduran farkl? renklerde, asidik bile?im özelli?ine sahip derinlik kayaçlar?ndan olu?turulur.

Granit küp ta? teknik özellikleri; çe?itli renklerde ve ebatlarda olabilirler. Ayn? zamanda di?er ta? türlerine göre daha dayan?kl? bir yap?ya sahiptirler. Sektörde en çok tercih edilen granit küp ta? özellikleri 4x6x6, 6x8x8cm, 8x10x10cm boyutlar?nda olmal?d?r.

Granit küp ta? özelli?i

Granit küp ta?la ilgili her içerikte de belirtildi?i gibi bu ürünler oldukça dayan?kl?, kullan??l? ve alternatifli bir yap?ya sahiptir. Bas?nca, sert darbelere, a??nd?r?c? faktörlere kar?? dayan?kl? olan granit küp ta?lar güzel renklerde, cila uygulamalar?n? da kabul eder. Dolay?s?yla granit küp ta? özelliklerinin oldukça kullan??l? özellikler ta??d???n? ve kendi içerisinde zengin çe?itlili?e sahip dekorasyon araçlar? oldu?unu söyleyebiliriz. Atmosfer ortam?n?n tesirleri ve ayr??t?r?c? etkisi de granit küp ta?lar? kolay kolay etkileyemez. Do?al faktörler birçok ta?? ayr??t?r?p, as?l görüntüsünü kaybetmesine neden olurken granit küp ta?lar as?l halinde kal?r. ?lk ba?ta oldu?u gibi kalan ta?lar olmalar? sebebiyle de insanlar taraf?ndan kullan?mlar? yayg?nla?m??t?r.

Granit hakk?nda

Granit küp ta?lar?n üretiminde hammadde olarak kullan?lan granit maddesi topra??n içerisinde ortalama 400 derece kadar bir ?s?ya sahip olmakla birlikte, so?uma süreci tahminlere göre binlerce y?l sürmü?tür. Söz konusu olan bu ?s? ayn? zamanda yer yüzüne ç?kan jeotermal sular?nda kayna?? olarak bilinmektedir. Dolay?s?yla granitin dayan?kl?, kullan??l? ve kendi içerisinde zengin çe?itlili?e sahip bir dekorasyon arac? olarak kullan?lmas?n?n yan? s?ra do?al olmas? da dikkat çekicidir. Granit küp ta? teknik özellikleri sa?l?kl? ya?am alanlar? olu?turmak isteyen insanlar?n beklentilerini kar??lamaktad?r. Hem dayan?kl? hem de do?al yani sa?l?kl? unsurlar ta??yan bir dekorasyon arac?l?yla ya?am alanlar?n?z? güzelle?tirmek istiyorsan?z granit küp ta?? tercih edebilirsiniz. ??k bir dekorasyon ürünü olmas?n?n yan? sura do?all?k unsuru da granit küp ta? ön plana ç?karmaktad?r.

Granit küp ta? kullan?m alanlar?

Granit küp ta? ?n kullan?m alanlar? çe?itlidir. Her kesimden insan?n ra?bet etti?i bir ürün olmas? sebebiyle birçok alanda kullan?l?r. Granit küp ta? ?n ba?l?ca kullan?m alanlar?n? yol kenarlar?nda parke olarak, insanlar?n oturdu?u binalarda çevre dekorasyonu olarak kullan?lmaktad?r. Bunun yan? s?ra otopark, depolama yerleri vb. türde alanlarda kullan?lmaktad?r.

Granit küp ta? ; sert yap?l? peyzaj mahsulleri aras?nda en geni? kullan?m alanlar?na sahip olan üründür. Di?er ta? türlerine göre daha fazla tercih edilen “granit küp ta?” üretimi firmam?z taraf?ndan gerçekle?tirilmekte ve ayn? ?ekilde insanlar?n ya?am alanlar?na granit küp ta? uygulamalar? da firmam?z taraf?ndan yap?lmaktad?r.

Granit küp ta? özelliklerini inceledikten sonra bu ürünler hakk?nda geni? bilgi sahibi olmak, ya?am alanlar?n?za yönelik granit küp ta? sat?n almak ve daha fazlas? için firmam?zla ileti?ime geçin.

Evet Say?n mu?terilerimiz. genelde yollarda ve otoparklarda kullan?lan 8×10 bilinen granit küpta??ndan 1 ton’dan 5,5 ve 6 m2 aras? yer kaplar söyle du?unlelim 8×10 ebatl? granit küpta?? 100 adet ta?? yan yana verdigimizde 1 m2 yapar bunun için 1 tonda 600 adet ta? sayarsak yine ayn? hesapla kar?ilas?rs?n?z.

?ikinci ebat olarak 6×8 ebatl? granit küpta? genelde s?k rastlad?m?z ve ??k dura bilecek yaya yuruyu? lerinde kullan?lan ve 8×10 ebatl? küpta??m?zdan daha görsel olarak göruldugunu buradan göre biliriz.  6×8 ebatl? küpta??ndan 6.5 veya 7 m2 aras? yer kaplamaktad?r.

Diyer ebatl? granit küpta? lar? için bilgi almak isterseniz lütfen bizimle irtibat geçiniz. ileti?im

Kare ,duvar ,

Kaplama, duvar,,, Türkiye genelinde,ve yurtd??? genelinde uygulama ekibi, ta?eron Halil,usta,?stinat duvar?n çe?itleri ta? duvar desen çe?itleri , ileti?im,05385434855, Türkiye genelinde, duvar,ekibimiz,gelmekte, Erni, istinat duvar?,Halil, Ergani Diyarbak?r,

Pere,ta??, ustalar?m,taraf?nda,her, ta?,deseni,yap?lmakta, Erni granit küpta? madencilik,, izmit Granit küpta? madencilik, Kocaeli küpta? granit küpta? madencilik Halil

Baykam Granit küpta?

Kozlok, Bazalt küpta? madencilik

Silvan, Granit küpta? madencilik

Siverek' Kütahya,Granit, küpta?, madencilik, bazalt, küpta?, peyzaj ,Granit, küpta?, Türkiye, genelinde, dogalta?, Granit küpta? kilitparke ,karo ,kayrak, Bazalt küpta?, andazid ,bordür, Granit küpta?, Granit ,bordür ,andazid, bordür ,Granit küpta? ,madencilik, bazalt ,küpta?,Halil, Granit küpta?, madencilik ,bazalt,bordür, Halil küpta? bazalt küpta?, Diyarbak?r, Bahçelerin, profesyonel, Granit küpta?, bir ?ekilde dizayn edilmesi ve,yer,dü?emesi, uygulama ekibi,Halil, Granit küpta?, düzenlenmesinde, peyzaj , Granit bordür,çal??malar? büyük ,önem arz eder.türkiyenin.en.iyi.tercübe.elde.eden. ERN?_BAZALT, KÜPTA?, MADENC?L?K, ER-N? GRAN?T KÜPTA? MADENC?L?K, ?LET???M, ERGAN? D?YARBAKIR,Özellikle de planl? ,yap?lacak olan peyzaj, GRAN?T, i?lemleri, 20,SENEL?KVE25,SENEL?K, UYGULAMA,,bir bahçenin düzenli bir ?ekilde olu?turulmas?na ve dikkat çekici hale p?refosor, ustalar,DE,DÜ?EMEC?LER,ERN?, GRAN?T KÜPTA?, TÜRK?YE,DE,EN,?Y?,TA?, DÜ?MEMES? YAPMAKTA, ER-N? GRAN?T KÜPTA?,EN,?Y?,EK?B,ekip getirilmesine, yard?mc? olmaktad?r,?anl?urfa Bazalt Ta??, Granit küpta? madencilik

 Ankara bazalt ta?,Bazalt,bazalt küp ta?,bazalt ,sat??,bazalt,t?, uygulama makta, fabrika dan, sat?? ve uygulama halil ta?eron, Türkiye yere, bir numara,ve kalite,de,hep,önde, Türkiye genelinde, i?, ta? dizay,yapmakta, ta? ,üretim,bazalt ta??bazalt ta?? satan firma,erni Granit küpta? madencilik, D?YARBAKIR, ERN?, BAZALT KÜPTA?, FABR?KA DAN,SATI?, ileti?im,,05385434855,bazalt ta?? sat??diyarbak?r ta?istanbul, bazalt ta?kayseri bazalt ta??mardin ta?park, ta??,?anl?urfa ,bazalturfa ta?yol bazalt ta??yol ta??,yozgat ta?05385434855,05385434855,05385434855,05385434855,05385434855, Granit,ta?

Sizler için ba?ar?l? peyzaj projeleri olu?turan ve bu alanda hizmetler sunan Erni granit küpta? madencilik bazalt küpta? madencilik,Halil,by,firmam?z,sahibi, bahçenizin en iyi ?ekilde olu?turulmas? ve dizayn edilmesi için hizmet vermektedir. Ayr?ca kulland??? birçok yap?ta??n? da kendisi üreten firmam?z, 5, farkl? oca?a sahiptir. Bu sayede de sizlere kaliteli Granit küpta?,ve çe?itli bir ürün gam? sunmakta, bahçenizi istedi?iniz ?ekilde dizayn etme imkan? tan?maktad?r., erni Granit küpta? madencilik,

I?lenmi? Granit Nedir?HIZLI MENÜ, Türkiye genelinde, erni Granit küpta? madencilik, Erni bazalt küpta? madencilik, hizmet vermektedir Halil,usta,05385434855,

?anl?urfa Ham Bazalt Dö?eme

?anl?urfa Bazalt Kald?r?m Bordür

?anl?urfa Bazalt Küp Ta?

?anl?urfa Bazalt Cilal? Dö?eme

?anl?urfa Bazalt Basamak

?ANLIURFA BAZALT F?YATLARI

Diyarbak?r bazalt küp ta? madencilik

Diyarbak?r ham BAZALT dü?eme

Diyarbak?r bazalt bordür dü?eme

Diyarbak?r bazalt cilal? dü?eme

Diyarbak?r bazalt basamak dü?eme

Diyarbak?r küp ta? granit uygulama ekibi

Diyarbak?r istinat duvar? erni Granit küpta?

Diyarbak?r kilitparke karo Granit küpta? madencilik

Diyarbak?r ANDAZ?D DOGALTA? GRAN?T KÜPTA? BAZALT KÜPTA?

Türkiye genelinde çevre düzenleme Halil usta05385434855

2000y?l?nda faaliyete geçen Erni granit küpta? madencilik, Erni bazalt küpta? madencilik,firmam?z Erkilet beldesinde bazalt ta? üretimi yapmaktad?r. Erkilet'te bulunan ve MTA Maden ??leri Genel Müdürlü?ünden ruhsat? ve di?er kurumlardan tüm çal??ma izinleri al?narak ocaktan ta? üretimine ba?lay?p, yine ayn? beldede 2500 m2 aç?k 500m2 kapal? alanda kurulu bulunan kendi üretim tesisimizde Bazalt dö?eme, Bazalt kaplama, Bazalt bordür, Bazalt küpta? üretimi yapmaktay?z.

Makine park?m?zda 2 adet 4 ayakl? ST blok mermer kesme, 3 adet mermer plaka gönyeleme (ba? kesme) 1adet yan kesme, 1adet 30 tonluk gezer vinç, 2 adet kamyon, 1adet 3 tonluk Forklift, 1adet su ar?tma tesisi ve iki adet servis arac?m?zla mü?terilerimizin isteklerine zaman?nda mal teslimi ilkesi ve teknolojiyi yak?n takip ederek hizmet vermekteyiz. Firmam?z bünyesindeki makinelerin tamam? yerli mal? olup gerekli standartlar dahilinde üretimi yap?lm?? yurt içinde ve yurt d???nda kabul görmü? makinelerdir.

Ayl?k 8000m2 kapasiteye sahip tesisimizin vardiya art?r?larak gelen taleplerin yo?unlu?una göre bu kapasite art?r?labilmekte, ayr?ca firmam?za kendi oca??m?zdan üretmi? oldu?umuz bazalt bloklar?n kendi denetimimizde fason üretimini de yapt?rmaktay?z.

Ürünümüzün ve firmam?z?n tan?nmas? ve yeni pazarlar için fuarlara kat?lmaktay?z Her geçen gün bazalta olan talebin artmas? ile kapasite art?rma çal??malar?m?z? da h?zland?rmakta olup. Marka tescili için müracaat?m?z? yapm?? bulunmaktay?z, ayr?ca TSE belgesi için çal??malar?m?z ba?lam?? olup, ürünlerimizin belgelendirilmesi için çal??malar?m?z devam etmektedir. Hedeflerimiz aras?nda mü?terilerimizin isteklerini kalite ve standartlara uygun zaman?nda teslim ilkesi ile yapmakt?r.

Bazalt a??r iklim ?artlar?na kar?? direnci, kaymamas?, a??nmaya kar?? direnci, ?s?l depolama özelli?inden dolay? üzerinde kar ve buzun çabuk erimesi, su emme özelli?inin çok az seviyede olmas?, ta??n dö?endi?i ilk günkü gibi uzun y?llar ?eklini bozmadan kalmas?, tamir bak?m maliyetlerinin olmamas? sebebi ile tercih edilen ve her geçen gün kullan?m alan? geni?leyen bir malzemedir. Ayr?ca bina çevresi, büyük al?? veri? merkezleri çevre düzenlemesi, tretuar çal??malar?, meydan düzenleme spor kompleksi oteller gibi fonksiyonel binalar?n çevre bahçe ve peyzaj çal??malar?nda d?? mekanlar?n vazgeçilmez bir malzemesidir.

Çal??m?? oldu?umuz ölçüler 2cm ile 10cm kal?nl?k, 10cm ile 50cm geni?likte ve boy olarak istenilen ölçüde ebatlama yapmaktay?z.

Ayr?ca firma bilgilerimiz uygulama resimleri analizler firma tan?t?c? videolar  web sayfam?z? da ziyaret edebilirsiniz

* Mü?teri ihtiyaçlar?n? zaman?nda ve istenilen ?ekilde kar??lamak

* H?zl? ve do?ru ?ekilde yükselmek, her zaman güvenilir bir firma olmak,

* Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip, her noktada sürekli iyile?meyi temel felsefemiz olarak belirlemek,

* Do?al çevreyi korumak

* Çal??anlar?n i? sa?l???n? ve i? güvenli?ini korumak,

* Mü?teriyi memnun etmek . 

I?lenmi? Granit Nedir?  Erni ,Granit yüksek miktarda granit üretimini yapan ve bloklar halinde kesilip sonradan makinelerden geçerek i?lenme sürecine girerek, piyasaya sürülmektedir. Ürünler k?talar?n ve Dünya’n?n imzas? olarak .tan?mlayabilece?imiz bir olu?umdur. Di?er kayal?k Merkür, Venüs ve Mars gibi gezegenler, Dünya’n?n okyanus taban?nda görüldü?ü gibi granit ile kaplam??lar’d?r. Fakat yaln?zca Dünya bol miktarda bu güzel ve ilgi çekici kaya türüne sahiptir. Tüm Projelerinize Uygun ölçülerde granit ta??n? i?lemekteyiz Granit Nedir? Yaz?m?z? takip ede bilirsiniz

Anasayfa

 ?? ?lanlar?

?n?aat ve Yap?

Beton ve Ta? ??leri

Yalova, granit,küpta?, madencilik,hali

Yalova, Granit küpta? madencilik Halil

Ç?narc?k, Granit küpta? madencilik

Aliye Han?m Mah (Esenköy Köyü)

?lan No557?lan Tarihi23 Eylül 2020Çal??ma ?ekliSerbest Çal??ma (Freelance)E?itim DurumuEn Az Lise MezunuDeneyimEn Az 10 Y?lFirma Ad?Yalova granit küpta? madencilik HalilEngelliye UygunHay?r

?lan ile ilgili ?ikayetim var

Er-ni,granit, küpta?, madencilik, Diyarbak?r,05385434855

20 Eylül 2020, 00:00

Er,ni granit, küpta? bazalt,arnavut do?al ta? made

Üyelik tarihi: 19 Eylül 2020

Ma?azan?n tüm ilanlar?n? görüntüle

Cep538 543 48 55

??538 543 48 55

Ev538 543 48 55

WhatsApp538 543 48 55

?lan sahibi: Er,ni granit, küpta? bazalt,arnavut do?al ta? made (Er-ni,granit, küpta?, madencilik, Diyarbak?r,05385434855)

AraWhatsApp

Aç?klama

Yalova granit küpta? madencilik Halil,Halil Ergani Diyarbak?r, KÜPTA?, BAZALT, genelinde ,do?al ta? uygulama ,ekibi Halil usta ,dogalta? granit ,ustas?, KÜPTA? , GRAN?T

TÜRK?YE -ER_N?, GRAN?T, KÜPTA?, ANKARA ,BAZALT,DO?AL TA?, ÇEVRE DÜZENLEME ,UYGULAMA USTASI HAL?L USTA ,ANTALYA, KÜPTA? ,GRAN?T ,

?ZM?R ,KÜPTA?, GRAN?T, UYGULAMACI

KÜPTA? ,GRAN?T ,BAZALT ,DO?AL TA? MADENC?L?K ER_N? GRAN?T KÜPTA? BAZALT ,DO?AL, TA?, ÇEVRE DÜZENLEME, HAL?L USTA

Er.ni_KÜPTA? ,GRAN?T, BAZALT, DO?AL TA? ,MADENC?L?K, Diyarbak?r,bazalt, küpta? granit, Ankara, küpta? Adana,küpta? granit dogalta? ekibi granit ustas? KÜPTA? GRAN?T, EK?B?Ad?yaman,küpta? granit dogalta? ekibi ,granit ,ustas?, KÜPTA?, GRAN?T ,EK?B? HAL?L USTA

Adana,küpta? ,granit do?al ta? uygulama ekibi Ad?yaman,küpta? granit, do?al ta? uygulama ekibi, Afyonkarahisar, küpta? granit ,do?al ta? ,uygulama ,ekibi A?r?, küpta? ,granit, do?al ta? ,uygulama ekibi Aksaray,küpta?, granit do?al ta? uygulama ekibi  Amasya,küpta? granit ,do?al ta? uygulama, ekibi  Ankara, küpta? granit Antalya,küpta?, granit, do?al ta? uygulama ,ekibi  Ardahan, küpta? ,granit do?al ta? ,uygulama ekibi Artvin, küpta? granit do?al ta? uygulama ,ekibi Ayd?n,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi Bal?kesir,küpta?, granit ,do?al ta? uygulama ekibi Bart?n,küpta? granit do?al ta? uygulama, ekibi , Batman,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi  Bayburt,küpta?, granit ,do?al ta?, uygulama ,ekibi  Bilecik,küpta? ,granit do?al ta?, uygulama ekibi Bingöl,küpta?, granit do?al ta? uygulama ekibi Bitlis,küpta? ,granit , arnavut,do?al ta? uygulama ekibi ,Bolu,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi  Burdur,küpta? ,granit do?al ta? , arnavut,küpta?,uygulama ekibi Bursa,küpta? granit ,do?al ta? uygulama ekibi Çanakkale,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi ,Çank?r?,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi Çorum,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi Denizli,küpta? ,granit, do?al ta? uygulama ekibi Diyarbak?r,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi Düzce,küpta? #,granit do?al ta? uygulama ekibi Edirne,küpta? granit, do?al ta? uygulama ekibi Elaz??,küpta? ,granit do?al ta? uygulama ekibi Erzincan,küpta? ,granit ,do?al ta? uygulama ekibi ,Erzurum,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi, Eski?ehir,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi Gaziantep,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi ,Giresun,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi Gümü?hane,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi Hakkâri,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi Hatay,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi I?d?r,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi Isparta,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi ?stanbul,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi ?zmir,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi

Ergani Diyarbakir natural stone implementation team in Turkey Halil master Natural stone granite master KÜPTA? GRANITE, TEAM ,HAL?L ,ustabiz 200 years on from stone basalt küpta? granite ,natural, stone, master, to resolve it Turkey are serving in across 81 cities and towns Khalil skillful team, please contact

https://mermermarble.com/profile/kuptas

https://mermermarble.com/kuptas

Contact

ANKARA ,TURKEY -ER_N KÜPTA? BASALT GRANITE NATURAL STONE LANDSCAPING APPLICATION ,GRANITE MASTER HALIL USTA ANTALYA KÜPTA?

?ZM?R ,KÜPTA?, GRANITE ,APPLICATOR

KÜPTA? ,GRANITE ,BASALT, NATURAL STONE ,MINING ,ERN? ,GRANITE KÜPTA?, BASALT ,NATURAL, STONE ENVIRONMENTAL ARRANGEMENT HAL?L USTA

Er.ni_KÜPTA? ,GRANITE ,BASALT NATURAL, STONE ,MINI Adana, cubetas ,granite natural stone team granite master KÜPTA? GRANITE ,TEAM Adiyaman, cube stone granite natural stone team KÜPTA? GRANITE TEAM HAL?L USTA

Adana, Cube Stone Granite Natural Stone Application Team Ad?yaman, Cube Stone Granite Natural Stone Application Team Afyonkarahisar, Kuptas

Kahramanmara?,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi Karabük,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi Karaman,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi Kars,küpta?, granit do?al ta? uygulama ekibi Kastamonu,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi Kayseri,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi ,Kilis,küpta? granit ,do?al ta? ,uygulama ekibi K?r?kkale,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi K?rklareli,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi ,K?r?ehir,küpta? granit do?al ta? uygulama ekibi Kocaeli,küpta? ,granit , bazalt, küpta?,do?alHarita


İlan Yorumlarıİlana Ait Yorum Bulunamadı.

 Sahibinden Emlak Vasıta Alışveriş Satılk Daire işyeri Kiralık Daire işyeri Kozmetik Beyaz Eşya Tekstil Eleman Arama iş Arama Tesistçı Elektrikçi Nakliyeci Mobilyaci ikinciel Eşya Bayan Koaför Tüm Tadilat inşaat